Ordlista

De Geer - morän

En moränformation bestående av allt från  finkorningt sediment till sand och morän, som bildats parallellt med iskanten och ligger alltså vinkelrätt mot isens rörelseriktning. Isen som rör sig fram över bottnen för med sig material och vid gränsen där isen släpper kontakten med bottnen avlagras detta.

Drumlin

Drumliner är långsmala moränavlagringar som skapats under isen. Drumliner ligger utsträckta i isens
rörelseriktning och de uppträder ofta i svärmar.

Flada

En flada är en vattenbassäng som bildats på grund av landhöjningen, men som  fortfarande står i kontakt med havet genom en öppning i vilken det finns en tydlig undervattenströskel.

Fluting

En  moränformation närbesläktad med drumliner, som är mindre men ligger i samma riktning.

Geomorfologi

Ett delområde inom geologi och geografi, där man studerar landformer och landskapets sammansättning

Geomorfologisk tolkning

Att identifiera formationer och tolka med hjälp av jordmånens ytformationer

Glosjö

En sjö som har tappat sin kontakt med havet genom att undervattenströskeln stigit ovanför havsvattennivån på grund av landhöjningen. Inflöde av havsvatten till glon kan ändå ske vid högt vattenstånd i havet eller vid kraftiga stormar.

Strandvall

En vall, som främst innehåller sand och grus, och som bildats med hjälp av vågornas aktivitet.

Rogenmorän

Rogenmoräner, eller Ribbed-moränerna, ligger i stort sett vinkelrätt mot isens rörelseriktning. Moränerna har en oregelbunden och ibland böjd form. De har bildats av moränmaterial under den aktiva inlandsisens rörelse framåt.