Världsarvskonventionen

Världsarvskonventionen, dvs. UNESCOs konvention om skydd för världens kultur- och naturarv, antogs 1972. I år når världsarvkonventionen medelåldern och firar 40 år med evenemang över hela världen. 

Konventionens målsättning är att öka förståelsen för det unika arv som olika nationer besitter samt sprida kunskapen om det. Med stöd av konventionen upprätthålls en förteckning över objekt som anses höra till det globlat värdefulla kultur- och naturarvet (World Heritage List, dvs. världsarvslistan). UNESCOs internationella världsarvskommitté godkänner de objekt som tas upp på listan på respektive lands framställning. I Finland är det undervisningsministeriet som lägger fram förslag om kulturobjekt medan miljöministeriet föreslår naturobjekt.

För att inskrivas på världsarvslistan måste ett kulturobjekt fylla vissa kriterier. Det bör t.ex. vara ett mästerverk skapat av människan eller ett exceptionellt vittnesmål om en levande eller redan utdöd kultur. Objektet kan vara en byggnadstyp som representerar ett viktigt historiskt skede eller en traditionell bosättning från en viss kultur. Det kan även hänföras till händelser, levande tradition, idéer, religioner eller konstnärliga och litterära verk.

Världsarv i Finland

I Finland finns det för närvarande sex kultur- och ett naturarvobjekt på världsarvslistan.

Sveaborg

Gamla Raumo

Petäjävesi gamla kyrka

Verla träsliperi och pappfabrik

Sammallahdenmäki, gravrösen från bronsåldern

• Struves kedja

• Kvarkens skärgård