Förvaltning

Kvarkens skärgård fick världsarvsstatus i juli 2006 och tiden efter det har de ansvariga myndigheterna utrett vilka uppgifter världsarvet medför och satsat på att få en fungerande förvaltningsmodell. Miljöministeriet ansvarar på nationell nivå för Unescos naturarv och ministeriet har delegerat ansvaret på regional nivå till Forststyrelsen. För att koordinera världsarvsarbetet har Forststyrelsen sammankallat en regional världsarvsdelegation.

Världsarvsarbetet pågick i Kvarken i drygt 10 år innan området belönades med världsarvsstatus. Under årens lopp har regionala myndigheter, kommuner och organisationer hela tiden jobbat i en god samarbetsanda och tillsammans gjort en världsarvsansökan och förankrat världsarvsidén bland lokalbefolkningen. Världsarvet är ett frivilligt åtagande och det gäller även arbetet i världsarvsdelegationen.

Världsarvsområdet sträcker sig över 5 kommungränser; Korsholm, Vasa, Vörå kommun, Malax och Korsnäs. Totala arealen är 194 400 ha varav 85% är vatten. Största delen av marken är privatägd (94%) och 57,5% av vattenområdena.

Klicka på bilden för att se den i ett större format