FAQ

Hur påverkar statusen världsarv boendet i området?

Världsarvsstatusen för inte med sig några nya skyddsåtgärder utöver de som redan är i kraft i enlighet med i vår lagstiftning gällande t ex naturskyddet.

Varför är Kvarkens skärgård och Höga Kusten i Sverige ett gemensamt världsarv?

Båda områdena uppvisar klara spår av den senaste istiden och ger en geologisk helhetsbild av landhöjningsfenomenet. Kvarkens skärgård har rika moränformationer medan Höga Kusten kan påvisa den snabbaste landhöjningen.

Varför är landskapet i Höga Kusten så högt och Kvarkens skärgård så platt?

Berggrunden i Kvarkens skärgård är ca 1,7 miljoner år gammal och har nötts (=erosion) ner av is, vind och vatten. Höga Kusten har beydligt yngre berggrund för där var vulkanisk aktivitet fö ca 500 mijloner år sedan och erosionen har ännu inte hunnit nöta ner berggrunden. Den senaste istiden, som började för ca 120 000 år sedan och som resulterade i landhöjningen har inte påverkat dessa höjdskillnader utan landskapen var olika långt innnan dess.

Vem ansvarar för världsarvet Kvarkens skärgård?

Enligt  världsarvskonventionen ligger huvudansvaret för skyddet och skötseln av världsarvet hos staten. Det är Forststyrelsen som koordinerar skötseln av området och ansvarigt ministerium är miljöministeriet. Även världsarvskommunerna (Vasa, Korsholm, Malax, Korsnäs och Vörå) och markägarna har centrala roller i områdets förvaltning.

Varför är en del av Replot inte inkluderat i världsarvsområdet?

Den delen av Replot består främst av berg i dagen och enligt UNESCOs kriterium kunde detta område därför inte inkluderas i området som geologiskt unikt. Det var dock med i den ursprungliga ansökan som lämnades in.

Vad är de vanligaste arterna i Kvarkens natur?

En ordlista över de vanligaste arterna i Kvarkens natur finns under filer och referenser (Kvarkens lexikon) eller öppna pdf:en här