30.10.2017

Världsarvet Kvarkens skärgård har nöjda besökare

Under sommarsäsongen 2017 genomfördes det en besökarundersökning i världsarvet Kvarkens skärgård. Det var den andra undersökningen i ordningen, den första gjordes för 7 år sedan. Den här undersökningen fokuserade på besökarnas åsikter om världsarvet och olika friluftslivstjänster, t. ex naturstigar. De som svarade var huvudsakligen väldigt nöjda med sitt besök, men många gav även utvecklingsidéer.


Totalt samlades in nästan 500 ifyllda frågeformulär från sex olika besöksmål, som alla hade friluftsanordningar, som eldplatser och stigar. Största andel svar samlades från de mest populära besöksmålen, som man når med personbil. Dessa områden var Svedjehamn och Sommarö friluftsområde. I ytterskärgården samlades det svar från Valsörarna, Rönnskär (Fäliskäret), Mickelsörarna (Kummelskär) och Molpehällorna. Svedjehamn och Replot bro var de mest besökta resmålen.

-- Den typiska besökaren var 45-64 år gammal och där tillsammans med sin familj. Gruppstorleken var 2-5 personer och de flesta hade besökt världsarvet tidigare, många varje år, säger världsarvskoordinatorn Susanna Lindeman från Forststyrelsen.

Nästan hälften (46%) av de som svarade var fast bosatt i en av fem världsarvskommuner, oftast i Vasa eller Korsholm.  41% av besökarna kom från andra delar av Finland och 14% var utländska resenärer. Andelen utländska turister hade ökat med 5% från den förra undersökningen. Sverige var det vanligaste hemlandet bland de utländska besökarna. Övriga hemländer var Tyskland, USA, Spanien, Schweiz, UK, Norge, Belgien, Danmark, Estland, Kanada, Kina, Italien, Malta, Nederländerna, Polen och Rumänien.

För nästan hälften (48%) av de som deltog i besökarundersökningen var världsarvet det viktigaste målet för deras resa. Av de som svarade visste 85% på förhand om att området ingår på världsarvslistan, och 71% visste även varför det hade fått världsarvsstatusen. Tidningar, internet och familjemedlemmar eller bekanta var de vanligaste informationskällorna.

-- Faktumet att det handlade om ett världsarv var viktigt i reseplaneringen för ungefär hälften av de som svarade. Dock för en fjärdedel av de som svarade hade världsarvsstatusen ingen betydelse då de planerade sitt besök, konstaterar Lindeman.

De viktigaste orsakerna att besöka Kvarkens skärgård var för att uppleva naturen och landskapet. Att vandra i naturen var den populäraste aktiviteten i området, men även att observera naturen var viktigt för många. De som svarade uppskattade att besöket ökade deras välmående och hälsa, och att dessa hälsoeffekter var värda minst 100 euro. 64% var på ett dagsbesök, och största andelen av dem tillbringade ungefär två timmar i området. De som övernattade i området (36%) tillbringade oftast två dygn i världsarvet och övernattade oftast i sin egen båt. Besökare, som inte var fast bosatta i närområdet, övernattade vanligen i världsarvet eller i dess närhet, oftast i hotell, släktingars eller vänners hem, eller i egen båt. 

Enligt den här undersökningen var besökarna klart nöjdare  med friluftsanordningarna jämfört med den förra undersökningen för sju år sedan. -Det är glädjande nyheter, eftersom kommunerna och Forststyrelsen satsat en hel del resurser på att förbättra friluftstjänsterna i världsarvet, säger Lindeman. Det regionala indexet, som beskriver hur nöjda besökarna var med området, är nu 4,2, jämfört med förra undersökningens 3,98. Maxpoäng är 5,0.  - Utvecklingsidéer hade besökarna gott om och de motiverar oss att fortsätta med att förbättra och utveckla området, påpekar världarvskoordinatorn. Till exempel till Valsörarnas hamn önskades det mer service. Lägre vitsord för avfallshantering, beaktande av specialbehov och vägnätets skick drog ner medelvärdet för servicens kvalitet. Mest nöjda var besökarna med områdets renhet, variation i landskapet, parkeringsplatser, vandringsleder, markering av vandringsleder, ledernas informationstavlor, eldplatser, allmän säkerhet och tjänster i Svedjehamn. I de fritt formulerade kommentarerna berömde många bl. a. båtfarlederna och Svedjehamns friluftstjänster, som utsiktstornet Saltkaret.

I besökarundersökningen ingår även frågor om hur mycket pengar man använt under besöket. På basen av det har Forststyrelsen beräknat att friluftslivet i området genererar årligen ca 3,5 miljoner euro till den lokala ekonomin och 36 årsverken.

Mer information:

-        Besökarundersökningen kommer att publiceras av Forststyrelsen under 2017.

-        Mer detaljerade resultat finns på hemsidan www.kvarken.fi/varldsarvet/besokarundersokning

-        Världsarvskoordinator Susanna Lindeman, susanna.lindeman@metsa.fi, 0405562652

Gå till "Nyheter"