09.02.2018

Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara

Resultaten från den första besökarundersökningen för Finlands världsarv är klara

Föreningen för Finlands världsarv kartlägger besökarprofilerna, kundtillfredsställelsen och penninganvändningen vid Finlands sju världsarvsområden under åren 2017 och 2018. Målsättningen med undersökningsprojektet är att samla in uppgifter om besökarna i världsarvsobjekten samt den regionala finansiella betydelsen som grund för fortsatta skydds- och utvecklingsåtgärder. I undersökningen används Forststyrelsens beräkningssystem, som redan används för att undersöka besökarna i nationalparkerna.

Underlaget i besökarundersökningen för Finlands världsarv insamlades mellan maj och september 2017 vid Sammallahdenmäki rösgravfält från bronsåldern, Petäjävesi gamla kyrka och Kvarkens skärgård. I undersökningen fick alla besökare över 15 år delta.

Besökarundersökningens resultat

Största delen av världsarvsobjektens besökare består av högt utbildade inhemska personer i åldern 40-60 år. De flesta besöken gjorde i sällskap på 2-5 personer, ofta bestående av familjebekanta. Kundtillfredsställelsen var god på alla objekt. Kvarkens skärgårds egenskap som ett friluftsområde betonades genom många besök av lokalbefolkningen och att besöket i världsarvet många gånger var resans huvudmål. Besökarna vid Sammallahdenmäki och Petäjävesi gamla kyrka besökte ofta många andra besöksmål under samma resa, men världsarvsstatusen var en viktigare faktor för besöket än bland Kvarkens besökare.

Kännedomen om världsarvsstatusen hade besökarna fått i huvudsak via internet, släktingar och vänner samt tryckt media. Besökarna använde i genomsnitt 40-60 euro under sitt besök i världsarvet och dess närregion. Den största lokalekonomiska inkomst- och sysselsättningseffekten fanns i Kvarkens skärgård och uppgick till 9,2 miljoner euro och 123 årsverken. För Petäjävesi gamla kyrka hade besöken en lokalekonomisk betydelse på över 800 000 euro och 8 årsverken. Vid Sammallahdenmäki var betydelsen 500 000 euro och 5 årsverken.

Besökarundersökningen fortsätter 2018

Under år 2018 fortsätter undersökningarna vid Sveaborg, Verla träsliperi och pappfabrik, Gamla Raumo och Struves geodetiska kedja vid besökspunkten vid Oravivuori i Mellersta Finland. Förutom vid Kvarkens skärgård och Sveaborg har de lokalekonomiska effekterna inte undersökts tidigare bland världsarvsobjekten.

Föreningen för Finlands världsarv bildades år 2016 för att främja samarbetet mellan de finländska världsarvsobjekten. Undersökningsprojektet är en del av den finländska världsarvsstrategin. Finansieringen kommer från Museiverkets statsandelar, som riktats till forsknings- och utvecklingsprojekt för de finländska världsarven. Undersökningsprojektet genomförs i samarbete med Forststyrelsen, Förvaltningsnämnden för Sveaborg, UPM-Kymmene, Lantmäteriverket, Raumo stad, Stiftelsen för Petäjävesi gamla kyrka och Museiverket.  

Tilläggsuppgifter:

Laura Heikkilä, projektkoordinator, Föreningen för Finlands världsarv, 050 314 1918, maailmanperinto@gmail.com

Hanna-Leena Salminen, museiintendent Raumo museum, 044 334 3525 hanna-leena.salminen@rauma.fi

Föreningens fb-sida https://www.facebook.com/suomenmaailmanperintokohteidenyhdistys/

 

Gå till "Nyheter"